Fodterapeut HelsingeÕs datapolitik

 

 

Klinik for fodterapi v/Pernille Etwal – FodterapeutHelsinge (ÓKlinikkenÓ) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

1. DATAANSVARLIG

 

Pernille Etwal, Musvitvej 14, 3200 Helsinge, telefon 61314030,

CVR.nr.: 35095489, e-mail mail@FodterapeutHelsinge.dk

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORML

 

I forbindelse med din behandling pŒ Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pŒr¿rende eller din eventuelle v¾rge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, l¾ger, sygeplejersker, ortop¾diskomagere m.fl., har Klinikken i n¿dvendigt omfang behov for at behandle og opbevare f¿lgende kategorier af oplysninger:

 

¤  Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

¤  Personnummer/CPR.nr.

¤  Helbredsoplysninger

¤  Oplysninger om pŒr¿rende

¤  Oplysninger om v¾rger

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af bŒde den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt n¿dvendigheden heraf for at kunne gennemf¿re din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtg¿relsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

 

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., nŒr der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller sŒfremt behandlingen kr¾ves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder s¾rligt l¾ger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug f¿lger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i n¿dvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder l¾ger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortop¾diskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

 

Dine personoplysninger kan ogsŒ blive videregivet til dine pŒr¿rende eller din eventuelle v¾rge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, sŒfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark. 

 

Dine personoplysninger kan ogsŒ blive videregivet til vores samarbejdspartnere, sŒfremt videregivelsen er formŒlstjenestelig eller n¿dvendig for din behandling pŒ Klinikken.

 

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstŒende, sŒfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

 

 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGR®NSNING ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at fŒ indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. ¯nsker du det, udleverer Klinikken en kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid g¿re indsigelse mod, at oplysninger om dig g¿res til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kr¾ve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begr¾nset. SŒfremt du under din behandling, g¿r indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begr¾nsning af oplysninger, som er n¿dvendige for Klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke l¾ngere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgŒede aftaler.

 

Der kan efter persondataforordningen v¾re konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstŒende rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ¾ndres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtg¿relsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Hvis du ¿nsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Klinikken, eller (3) begr¾nsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Pernille Etwal, mail@fodterapeutHelsinge.dk

 

5. DATAPORTABILITET

 

Du har i visse tilf¾lde ret til at fŒ udleveret eller overf¿rt dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

6. VARIGHED AF OPBEVARING

 

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 Œr efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtg¿relsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

7. KLAGE

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 K¿benhavn K, dt@datatilsynet.dk.